Izjava o Programu zdravstvenog odgoja i obrazovanja

Tiskovni ured HBK

U skladu sa svojim temeljnim poslanjem promicanja društvene i socijalne pravde i mira Komisija »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije smatra potrebnim osvrnuti se na rasprave vođene u hrvatskoj javnosti oko Programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja, posebice na Dopis pravobraniteljice za djecu gospođe Mile Jelavić, dip.iur, od 26. siječnja 2007. upućen Ministru zdravstva i socijalne skrbi gospodinu dr. Nevenu Ljubičiću. Komisija smatra važnim osvrnuti se na određene stavove izrečene u javnoj raspravi te posebice na one iznesene u gore spomenutom dopisu pravobraniteljice za djecu, s ciljem potpunijeg informiranja javnosti o tome važnom pitanju za djecu i roditelje, kao i za cjelokupno hrvatsko društvo.

  1. Komisija smatra da je nemoguće uvesti zdravstveni odgoj i obrazovanje koji ne bi bili vrijednosno orijentirani. Govor o vrijednosnoj usmjerenosti odgoja i obrazovanja nije u suprotnosti ni s međunarodnim ni s domaćim propisima, posebice onim koji se odnose na obrazovni sustav. Tako, primjerice, Zakon o osnovnom školstvu (1990./93./94./96./01./05.) u čl. 2 ističe: »škola je dužna osigurati kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. (…) Ciljevi su osnovnog školovanja: da kod učenika potiče i razvija interes i samostalnost pri učenju i rješavanju zadaća, stvaralaštvo, moralnu svijest, estetski ukus i kriterij, samopouzdanje i odgovornost.« Vodič kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard (2005.) ističe na str. 29: »Zadaća škole nije samo stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, nego i usvajanje vrijednosti, nazora i navika koji omogućavaju cjeloviti razvoj osobnosti.« Slično govori i Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006.). Demokracija i pravni sustav počivaju na određenim vrednotama. Država mora biti svjetonazorski neutralna, ali ne može biti vrijednosno neutralna. To bi značilo da se mogu promovirati i oni stavovi i ponašanja koja su u suprotnosti s temeljnim vrijednostima društva.
  2. Komisija smatra da je uporaba pojma »znanstveno utemeljen« u kontekstu govora o tom Programu zdravstvenog odgoja i obrazovanja, posebice u izjavi pravobraniteljice neprimjerena. Pravobraniteljica u sklopu svoje nadležnosti nije zadužena za ocjenu znanstvenosti programâ. Poistovjećivanje znanstvenosti samo s vrijednosnim tvrdnjama i stavovima jedne skupine autora zlouporaba je znanstvenog diskursa te nametanje jednog svjetonazora kao apsolutno obvezujućeg za sve. Pravobraniteljica za djecu dužna je brinuti se za dobrobit djece. Tako Komisija smatra da navođenje Kleinove tvrdnje o tome kako »seks ima samo ono značenje koje mu pripisuje ljudsko iskustvo« predstavlja svrstavanje pravobraniteljice uz jednu školu mišljenja koja nije primjerena za odgoj djece u Republici Hrvatskoj, imajući u vidu upravo dobrobit djece na što nas obvezuju i međunarodni dokumenti. Posebice neprimjernim smatramo automatsko suprotstavljanje pojmova »znanstveno« i »vrijednosno«.
  3. Komisija ističe da je potrebno osigurati pravo djeteta na obvezatnu izobrazbu, osobito u duhu zahtjeva Konvencije o pravima djeteta. Da se djeci osigura pravo na obrazovanje obvezuje i čl. 1. Protokola br. 2 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Komisija podržava potrebu da se uvede odgovarajući zdravstveni i spolni obrazovni, ali i odgojni program u škole, no pri tome ne smiju biti zanemarena prava roditelja, a program mora biti prihvatljiv za sve. U tom smislu Komisija podsjeća da prema odredbama čl. 63. st. 1. i st. 2. Ustava Republike Hrvatske »roditelji imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece« te da su »roditelji …odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti«. Pored toga, cijeli niz međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku, s manjim razlikama u izričaju, poput odredbe čl. 26. st. 3. Opće deklaracije o pravima čovjeka, koja daje roditeljima pravo da biraju obrazovanje za svoju djecu, te čl. 18. st. 4. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, čl. 2. Protokola br. 1 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, čl. 5. Konvencije o diskriminaciji u obrazovanju ili čl. 18. Konvencije o pravima djeteta, ističe pravo roditelja da odgajaju djecu u skladu sa svojim vjerskim, moralnim ili filozofskim uvjerenjima. Na domaćoj zakonodavnoj razini, odredba čl. 93. Obiteljskog zakona određuje kako »roditelji imaju dužnost i pravo odgajati dijete kao … moralnu … osjećajnu i odgovornu osobu, poštujući načela ravnopravnosti spolova, kako bi bila pripremljena za skladan obiteljski i društveni život«. Zakon o osnovnom školstvu u čl. 5. ističe: »Roditelji i učenici imaju pravo birati vrste, oblike i metode osnovnog školovanja u skladu s ovim Zakonom«. Sve te odredbe ukazuju na pravo roditelja da sudjeluju u procesu obrazovanja svoje djece već u pripremi obrazovnih programa, pa i uključivanjem u javnu raspravu i iznošenjem mišljenja o ponuđenim programima. To je pravo roditelja osobito naglašeno kad su obrazovni programi prožeti vrijednosnim stavovima i moralnim sadržajem, poput programa spolnog odgoja. Imajući sve to u vidu, smatramo da svaki program, pa i ovaj, treba uzeti u obzir prava roditelja i dobrobit djece, te biti u skladu sa zajedničkim i općeprihvaćenim društvenim vrijednostima.

Komisija »Iustitia et pax«  smatra da izjava pravobraniteljice ne pridonosi stvaranju ozračja povjerenja i da se pravobraniteljica neprimjereno uključila u javnu raspravu o tom važnom pitanju. Svojim stavovima pravobraniteljica zastupa tezu kako bi država i škola trebali pod plaštem zdravstvenog odgoja nametati određeni sustav vrijednosti i moralnosti. Upravo je takav stav neprimjeren modernoj, demokratskoj Hrvatskoj koja nije pozvana izvana nametati određeni sustav vrijednosti, nego je pozvana štititi i promicati postojeći, koji je u Hrvatskoj poznat upravo na temelju mnogih znanstvenih istraživanja.

Uzevši u obzir gore navedene argumente, Komisija poziva Vladu Republike Hrvatske da u procesu usvajanja Programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja poštuje sustav vrijednosti, ustavno načelo zaštite djeteta, i prava i odgovornosti roditelja u odgoju djece, te omogući otvorenu znanstvenu raspravu u koju će biti uključeni rezultati različitih znanstvenih istraživanja. Komisija poziva i našu medijsku javnost da na primjeren i objektivan način izvještava o tome uistinu važnom pitanju za budućnost naše djece i cijeloga društva.

U Zagrebu, 8. veljače 2007.

mons. Vlado Košić

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« HBK