Generalno tajništvo

hbk_admin

Generalni tajnik

dr. Krunoslav Novak

Tajništvo

s. Luca Dabić, tajnica

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

tel.: +385 (0)1 5635 001

fax.: +385 (0)1 5635 003

tajnistvo@hbk.hr

 

s. Marta Carti, tajnica

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

tel.: +385 (0)1 5635 020

tajnistvo@hbk.hr

 

Računovodstvo

Silvija Andrišević

Uredi

Nacionalni katehetski ured HBK

Predstojnik: mons. dr. Ivica Pažin

Tajnica: Anita Vranić

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

+385 (0)1 5635 032

+385 (0)1 5635 033

nku@hbk.hr

nku.hbk.hr

 

Ured HBK za život i obitelj

Voditelj: Petar-Krešimir Hodžić

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

+385 (0)1 5635 034

obitelj@hbk.hr

obitelj.hbk.hr

 

Nacionalni ured HBK za katoličke škole

Predstojnik: Ivica Žuljević

Tajnik: Tomislav Buntak

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Tel: +385 (0)1 5635 039

katolicke.skole@hbk.hr

katolicke-skole.hbk.hr

 

 

Ured HBK za pastoral Roma

Tajnik:

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Tel: +385 (0)1 5635 038

Ured HBK za mlade

Tajnica: Iva Vrabac

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

+ 385 (0)1 5635 035

mladi@hbk.hr

 

Tiskovni ured HBK

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Predstojnik i glasnogovornik: mr. Zvonimir Ancić

+ 385 (0)1 5635 040

zvonimir.ancic@hbk.hr

 

Ured ravnateljstva Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu

Ravnatelj: dr. Tomislav Markić

Ksaverska cesta 12a, HR – 10000 Zagreb

Tel. i Faks: +385 (0)1 56 35 037

hip.hbk.hr

hip@hbk.hr

 

Ekonomat i Financijski ured HBK

Predstojnik: don Šimun Šindija

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

 

Ured HBK za laička društva, pokrete i zajednice

Tajnica: Marija Žebec

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

+ 385 (0)1 5635 036

STATUT HBK

GLAVA V.

GENERALNO TAJNIŠTVO

Čl. 31. Zadaća je Generalnog tajništva:

a. da sastavi zapisnik o radu i odlukama Sabora i o sjednicama Stalnog vijeća Konferencije te da ih priopći svim članovima Konferencije (usp. kan. 458, 1);

b. da sastavi druge spise koje mu povjeri na izradbu Predsjednik ili Stalno vijeće Konferencije (usp. kan. 458, 2);

c. da podržava vezu s drugim, napose sa susjednim, nacionalnim biskupskim konferencijama (usp. kan. 458, 1);

d. da se brine o statističkim podacima na području Konferencije (usp. kan. 458, 1);

e. sabirati dokumente, spremati i razrađivati materijale koji se odnose na aktualna pitanja važna za život i rad Crkve u nas te ih podnositi na rad Saboru, odnosno Stalnom vijeću (usp. kan. 458, 1);

f. koordinirati rad pojedinih tijela Konferencije (usp. kan. 458, 1);

g. čuvati arhiv Konferencije i drugo (usp. kan. 458, 1).

Čl. 32. Generalno tajništvo sastoji se od Generalnog tajnika, njegova pomoćnika i od dovoljnog broja pomoćnog osoblja.

a. Generalni se tajnik bira na Saboru između biskupâ ili svećenikâ na pet godina te se postavlja na čelo Generalnog tajništva, u kojem raspoređuje službe, bdije i ravna radom Tajništva.

b. Generalni tajnik može se ponovno birati na daljnja petogodišta.