Stalno vijeće

hbk_admin
Priopćenja

STATUT HBK

GLAVA III.

STALNO VIJEĆE

Čl. 25. Stalnom je vijeću zadaća:

a. saslušavši mišljenje drugih biskupa, pobrinuti se da se pripremi dnevni red Sabora (usp. kan. 457)

b. brinuti se o provedbi odluka i rješenja donesenih na Saboru (usp. kan. 457)

c. ravnati radom Generalnog tajništva Konferencije (usp. kan. 458).

Čl. 26. Stalno vijeće čine: Predsjednik Konferencije, Potpredsjednik te dva dijecezanska biskupa iz različitih područja izabrana tajnim glasovanjem na pet godina.

Čl. 27. Stalno vijeće sastaje se kad za to postoji opravdan razlog.