Pravilnik o radu i ustroju Povjerenstva HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Tiskovni ured HBK

PRAVILNIK O RADU I USTROJU

POVJERENSTVA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

ZA ZAŠTITU MALOLJETNIKA I RANJIVIH OSOBA

 

Osnivanje

Članak 1.

Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba osnovao je Sabor Hrvatske biskupske konferencije na zasjedanju održanome 8. lipnja 2020. godine, sukladno članku 19. Statuta Hrvatske biskupske konferencije.

Svrha

Članak 2.

Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba (dalje: Povjerenstvo) jest specijalizirano tijelo koje omogućuje i provodi djelatnost zaštite maloljetnika i ranjivih osoba u ime Hrvatske biskupske konferencije (dalje: HBK) te djeluje kao kvalificirana podrška ustanovama posvećenog života i družbama apostolskog života koje djeluju na području mjerodavnosti HBK, kao i udrugama i drugim crkvenim pravnim osobama, te crkvenim pokretima i stvarnostima na njezinu području.

Zadaci

Članak 3.

Zadatak je Povjerenstva, u suradnji s drugim tijelima HBK:

a) savjetovati i podržavati promicanje zaštite maloljetnika i ranjivih osoba kako od strane HBK, tako i od strane pojedinačnog biskupa, mjerodavnih poglavara ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života, kao i onih koji zastupaju crkvene pravne osobe djelujući u njihovo ime, te onih koji su po pravu ili po naravi stvari zastupnici ili voditelji određenog crkvenog pokreta ili stvarnosti;

b) promicati i pratiti djelatnost metropolijskih ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, te biskupijskih povjerenika za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;

c) proučavati i predlagati sadržaje koji podižu razinu svijesti, znanja i odgovornosti o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba, zatim programe obrazovanja o mjerama i učinkovitim oblicima te zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, te općenito sadržaje koji promiču jačanje kulture zaštite maloljetnika i ranjivih osoba unutar crkvenih zajednica, doprinose rastu ozračja sigurnosti crkvenih mjesta koja posjećuju maloljetnici i ranjive osobe, te podizanje svijesti svih pastoralnih djelatnika i sprječavanje bilo kakvog oblika zlostavljanja;

d) pružati informacije, praktične upute, mjere za postupanje i sve ostalo što je potrebno za ostvarenje svrhe iz članka 2. ovoga Pravilnika;

e) predlagati prikladne oblike preventivnih mjera u svrhu pomoći roditeljima i skrbnicima maloljetnika i ranjivih osoba, kao i pastoralnim djelatnicima, klericima ili laicima, kako bi mogli raspoznati znakove zlostavljanja i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite;

f) pripremiti posebne odgojne programe koji bi se provodili u sjemeništima i kućama odgoja s posebnim naglaskom na one koji se spremaju za primanje svetih redova, uključujući i njihovu trajnu formaciju.

Ustroj

Članak 4.

Povjerenstvo čine:

a) predsjednik

b) tajnik

c) članovi po samom pravu

d) imenovani članovi

Predsjednik

Članak 5.

(1)     Predsjednika Povjerenstva imenuje Sabor HBK iz reda članova HBK.

(2)     Služba predsjednika traje pet godina, uz mogućnost obnove mandata.

(3)     Predsjednik Povjerenstva saziva i predsjeda sjednicama Povjerenstva te potvrđuje dnevni red.

(4)     Predsjednik Povjerenstva dostavlja Saboru HBK godišnje izvješće o stanju, provedenim aktivnostima Povjerenstva, kao i o svim ostalim pitanjima koja se odnose na područje zaštite maloljetnika i ranjivih osoba.

Tajnik

Članak 6.

(1)     Sabor HBK imenuje tajnika Povjerenstva.

(2)     Služba tajnika traje pet godina, uz mogućnost obnove mandata.

(3)     Tajnik može biti svećenik, član ustanove posvećenog života ili  laik, a u svakom slučaju osoba koja je spremna na predano i stručno djelovanje u svrhu obavljanja djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(4)     Tajnik provodi i usklađuje djelatnost Povjerenstva, brine se o odnosu i suradnji s tijelima iz ustroja HBK, te po potrebi predsjeda sjednicama Povjerenstva u svojstvu zamjenika predsjednika Povjerenstva.

Članovi

Članak 7.

(1)   Voditelji metropolijskih ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba članovi su Povjerenstva po samom pravu.

(2)   Sabor HBK kao članove Povjerenstva imenuje predloženog:

–       predstavnika Hrvatske redovničke konferencije

–       predstavnika Vijeća HBK za život i obitelj

–       predstavnika Vijeća HBK za laike

–       osobe koje svojim stručnim znanjima mogu pridonijeti podizanju kvalitete zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, s posebnim naglaskom na stručnjake laike iz područja civilnog (osobito obiteljskog i kaznenog) prava, psihološke i medicinske zaštite djece i ranjivih osoba, te komunikacijskih znanosti

(3)   Mandat članova Povjerenstva traje pet godina, uz mogućnost obnove.

Način rada

Članak 8.

(1)   Povjerenstvo se sastaje na plenarnom zasjedanju najmanje dva puta na godinu, ili kad god predsjednik Povjerenstva to smatra potrebnim u svrhu suočavanja s žurnim pitanjima iz djelatnosti Povjerenstva.

(2)   Povjerenstvo djeluje u suradnji s drugim tijelima HBK te u suradnji s Papinskim povjerenstvom za zaštitu maloljetnika.

(3)   Povjerenstvo neposredno i trajno razmjenjuje podatke i pruža potrebne upute:

–       biskupijskim povjerenicima za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

–       metropolijskim uredima za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

(4)   Povjerenstvo može koristiti stručne usluge specijaliziranog Centra za zaštitu djece (Centre for Child Protection) Papinskog sveučilišta Gregoriana i drugih nacionalnih te međunarodnih tijela i institucija s priznatom stručnošću u području zaštite djece i ranjivih osoba, kao i usluge pojedinačnih stručnjaka za određena područja te zaštite.

Završne odredbe

Članak 9.

Uz Povjerenstvo ustanovljeno ovim Pravilnikom, neka se ustanove, prema vlastitim pravilima sadržanim u Smjernicama objavljenima uz ovaj Pravilnik, i Metropolijski uredi za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, te služba Biskupijskog povjerenika za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

Ovaj Pravilnik i Smjernice stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici HBK.